Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Utlendingsmyndighetene i Norge bærer diktatoriske preg

21.6.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Bjørn Norman, admin for "Stopp utkastelsen av Mustafa" på Facebook
handler om
Rett
Profilbilde: Privat. Hovedbilde: Damon Zaidmus

Utallige mennesker har engasjert seg i den siste tiden angående saken til Mustafa Hasan, det har blitt et sterkt folkelig engasjement og med det et tydeligere syn på hvordan asylbarns rettigheter stadig vekk blir overkjørt og ignorert.


Men hva er det som skjer nå, og hva er det UNE holder på med?


I dag vil det bli avgjort på Stortinget om representantforslaget utarbeidet av Karin Andersen angående å stille retursaker om lengeværende asylbarn og unge i bero.


Forslagets formål er å stille retursakene i bero fram til det er gjennomført en uavhengig utredning av Utlendingsnemndas praksis i slike saker.


Som følge har fem advokater, fire av dem fra Høyesterett utarbeidet et brev til Stortinget der de advarer om at UNE sin praksis strider med norsk lov og internasjonale forpliktelser, i tillegg til at innvandringsregulerende hensyn stadig vekk trumfer hensynet til barnets beste.


UNE sin praksis strider med formålet bak norsk lov og internasjonale forpliktelser. Dette svekker Norges troverdighet som en humanitær nasjon og vekker uro blant norske toppjurister.


Norge har per dags dato et regelverk som har som formål å ta særlig hensyn til lengeværende barn i utlendingssaker, likevel kommer det stadig eksempler på saker som får urovekkende utslag.


Dette har kommet på dagsorden gjennom engasjementet i saken til Mustafa Hasan.


Mustafa kom til Norge da han var 6 år og har nå blitt 18 år, Utlendingsnemnda konkluderte med at han skal tvangssendes til Jordan med utreisefrist 7. desember 2020.


Etter flere protester og uttalelser fra den norske befolkningen ble utreisefristen utsatt til 1. juli 2021.


Mustafa har gått på norsk skole siden han gikk i 1. klasse, og har bare et halvt år igjen av videregående skole. Han regner Norge som sitt hjemland, og kan verken lese eller skrive arabisk.


Mustafa har ingen forutsetninger for å kunne fortsette sin skolegang eller komme ut i arbeidslivet i Jordan, likevel har UNE vedtatt å tvangssende han til Jordan på vegne av innvandringsregulerende hensyn.


Flere eksempler på Utlendingsmyndighetenes diktatoriske praksis kommer soleklart frem i en artikkel publisert av TV 2 angående anklager om at UNE har gjennomført ulovlige vedtak i Farida-saken.


Tvangsutsendelsen av Farida og foreldrene hennes til Afghanistan er blant de mest omdiskuterte utvisningssakene i Norge.


Farida Khurami og familien ble i 2015 hentet av politiet og tvangssendt til Kabul etter nesten fire år i Norge.


Saken kom først opp i Høyesterett i 2018 og da vant familien i Høyesteretten, dette skulle lede til at Farida og foreldrene hennes kunne komme tilbake til Norge fra Afghanistan.


Derimot så responderte nemndleder Johan Berg med å sende en anmodning til seg selv om å gjøre om vedtaket i saken, deretter fattet UNE et nytt vedtak om utvisning som tilpasset dommen i Høyesterett.


Slik kan ikke UNE holde på, uttaler advokat Stephan L. Jervell hos advokatfirmaet Wiersholm. Han representerer Norsk Organisasjon for Asylsøkere og er blant advokatene som utarbeidet brevet sendt til stortinget som nevnt ovenfor.


Johan Berg er den samme nemndlederen som vedtok utfallet i Mustafa Hasan sin sak.


I brevet sendt til Stortinget fra fem av Norges toppjurister punkteres det at UNE ikke retts anvender loven i henhold til lovgivers intensjon, og at UNE ikke innretter seg etter rettskraftige dommer og dermed bryter grunnleggende rettsstatsprinsipper.


I brevet skrev advokatene blant annet følgende;


«Det er et voksende problem at UNE ikke innretter seg etter rettskraftige dommer, selv saker vunnet i Høyesterett. UNE velger å ta omkamp ved å fatte nye vedtak. Domstolsprøvingen av forvaltningsvedtak er uskreven sedvanerett med Grunnlovs rang i Norge. At utlendingsforvaltningen ikke respekterer rettsavgjørelser, er et alvorlig brudd med grunnleggende rettsstatsprinsipper. Det er videre urovekkende at UNE som er ren klagenemnd, opptrer som førsteinstansorgan i saker der de har tapt i retten.»


I brevet, står det videre skrevet om hvordan sterke menneskelige hensyn ikke får noen reell betydning.


«Mustafa saken har fått mye oppmerksomhet og har framtvunget et sterkt tverrpolitisk og folkelig engasjement. Saken er ingen enkeltsak, men et av flere eksempler på at innvandringsregulerende hensyn får en overdreven vekt med følge at sterke menneskelige hensyn ikke får noen reell betydning. For advokater som arbeider på rettsområdet er dette ingen overraskelse, men en beklagelig bekreftelse på at det er behov for en gjennomgang og endring av behandlingssystemet, regelverket og respekten for internasjonale rettskilder fro å sikre rettsstatens fundament og soliditet.» (Viktige bemerkninger til Representantforslag 70 S (2020-2021), utarbeidet av Advokat Arild Humlen – Humlen Advokater, Advokat Brynjulf Risnes – Matrix Advokater, Advokat Nicolai V. Skjerdal – Fend advokatfirma, Advokat Stephan L. Jervell – Advokatfirmaet Wiersholm, Advokat Andre Møkkelgjerd – Advokatfirmaet Sulland.)


Utlendingsmyndighetenes praksis strider med lovverkets intensjon og bryter rettsstatsprinsipper, UNE sin praksis må endres dersom vi vil kunne kalle oss for et humanitært samfunn.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.